top of page

KVALITNÉ SEXUÁLNE VZDELÁVANIE NAŠIM DEŤOM NA ŠKOLÁCH CHÝBA

Aj v tomto príspevku pokračujeme v našich návrhoch pre Stratégiu rovnosti mužov a žien, či Akčný plán do roku 2025. Nechceme len dokument pre čerpanie eurofondov, tak, aby sme si splnili našu povinnosť, ale aby sa nám ženám na Slovensku žilo kvalitnejšie.

Dnes pokračujeme v rozbore 3. časti Akčného plánu s názvom Dôstojnosť a telesná integrita, z ktorej sa však nedozieme veľa o vzdelávaní našich detí. Sexuálna výchova ako nástroj prevencie pred napr. domácim násilím, neželaným tehotenstvom, objavovaním sexuality, či zvládanie emócií ako povinná súčasť vzdelávania našim deťom chýba. A nezmení sa to ani do roku 2025. Čím vzdelanejšia spoločnosť, tým väčší rešpekt a úcta jeden k druhému.


V 19 krajinách z EÚ 27 je povinnou súčasťou vzdelávania detí na školách. Na Slovensku nie. U nás je toto vzdelávanie skôr dobrovoľné, i to len pre určitú skupinu detí. Nájdeme ju čiastočne v etickej výchove, biológii, či náuke o spoločnosti. Namiesto overených postupov vytvorených Svetovou zdravotníckou organizáciou v roku 2010, naďalej nechávame túto tému napospas výchove doma rodičom a príbuzným, spoločenským a náboženským stereotypom, či postojom učiteľov. Práve pripravenosť a prístup učiteľov k téme ochrany zdravia a sexuálnej výchovy boli v roku 2017 jednou z nosných tém pre diskusiu expertov.


Nižšie uvedený prehľad mapuje vývoj sexuálneho vzdelávania vo vybraných krajinách Európy a strednej Ázie v roku 2018. Slovensko sa medzi nimi nenachádza.

Zdroj: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/379054/BZgA_IPPFEN_ComprehensiveStudyReport_Online.pdf


Takýmto spôsobom by sa naši učitelia naučili napr. ako odpovedať na otázku ako vznikajú bábätká v materskej škole alebo rozlišovať medzi dobrým a zlým tajomstvom. Alebo uvedomiť si, že hranie sa v kuchynke a s autíčkami nemusia byť len “tradične” rozdelené roly medzi chlapcov a dievčatá. Odpovedať na otázky o prvej láske, či rešpektovať odlišnosti medzi kamarátmi a kamarátkami v škole. Dievčatá v pubertálnom veku skôr získajú sebadôveru a budú si vážiť svoje meniace sa telo. Ale napr. aj byť kritický k správam z médií, či kozmetického priemyslu.


Lenže máme rok 2021. Štandardy Svetovej zdravotníckej organizácie vrátane matice výučby boli publikované už v roku 2010. Nie je potrebné tráviť čas ani ich prekladom - sú publikované na webe aj v češtine. A pokým WHO vydáva po 10 rokoch štúdiu skúseností na báze faktov a sociologického výskumu sexuálneho vzdelávania po 10 rokoch v jednotlivých európskych krajiných, Akčný plán sa tejto téme venuje čiastkovo v časti Vzdelávanie, veda a výskum. Táto téma však vyžaduje systematický prístup na centrálnej úrovni.


Namiesto toho sa ministerstvo práce chce zamerať na čiastkové “riešenie” dôsledkov. Riešenia ministerstva sú nasledovné - vypracovať analýzu textov občianskej náuky v roku 2025 v spolupráci s ministerstvom školstva, orientovať odborné vzdelávanie učiteľov a učiteliek na uplatňovanie a slobôd detí a maloletých dievčat, upravovať kurikulum smerom k eliminácii násilia páchanom na ženách, vrátane ochrany žien a detí pred diskrimináciou. Viaceré tieto úlohy nemajú jasné termíny, budú realizované priebežne a sú bez význajmenších systémových úprav. Ich zavedenie je tiež nejasné. Jednotlivé formulácie sú však príliš všeobecné a stratégia rovnosti medzi mužmi a ženami veľa odpovedí neposkytuje.


Čím vzdelanejší ľudia, tým tolerantnejšia spoločnosť. A o to, nám v #zemy ide.

436 views0 comments
bottom of page