top of page

POTREBUJEME KONKRÉTNE RIEŠENIA A TRANSPARENTNOSŤ A POTREBUJEME ZMYSLUPLNÉ OSVETOVÉ KAMPANE

Updated: Jan 14, 2021

Preto sme sa v našej sérii pripomienok pozreli aj na 4. oblasť podpory rovnosti príležitostí medzi mužmi a ženami z dielne ministerstva práce.


Téma platových rozdielov medzi mužmi a ženami je citlivou záležitosťou. A to nielen z pohľadu dodržiavania zákona, ale aj kvôli vytváraniu podmienok pre profesionálny rast žien počas celého ich života. V roku 2021 by žena už nemala byť vystavená voľbe - materstvo, či kariéra. V prípade rozhodnutia mať dieťa musí existovať v sociálnom systéme taký stav, ktorý jej pomôže skĺbiť pracovný, rodinný a súkromný život. Zároveň jej návrat na trh práce má byť podporený sadou nástrojov tak, aby znovu voľbe vystavená nebola - či je miesto v škôlke, či môže pracovať na skrátený úväzok, prípadne, ako bude reagovať zamestnávateľ, ak ostane doma s deťmi, keď sú choré. Všetky tieto stereotypy je nutné postupne búrať. Vedeli ste, že až 52% všetkých nezamestnaných žien, sú ženy vydaté? Že 51% všetkých nezamestnaných žien na Slovensku nepracuje dlhšie ako 1 rok? Alebo, že viac ako 27% nikdy nepracovalo? Zároveň máme jednu z najnižších mier zamestnanosti žien s deťmi vo veku 0-6 rokov v celej EÚ. Ak žena pracovať chce, spravodlivo nastavené podmienky by jej tento prístup mali umožniť.
Samotná stratégia ministerstva uvádza informáciu, že rovnosť príležitostí, otvorený a flexibilný pracovný trh je kľúčovým faktorom pre možnosť slobodného rozhodovania mužov a žien o vzdelaní a povolaní. Spravodlivo nastavené ekonomické prostredie by malo zabezpečovať slobodný výber štúdia a zamestnania, spravodlivé a nediskriminačné ohodnotenie a podmienky, ktoré by zaisťovali životnú stabilitu ako ženám, tak aj mužom, ich blízkym a ich rodinám.

Rovnako tak sa v stratégii uvádza, že v oblastiach ako zdravotníctvo, sociálna pomoc a vzdelávanie ženy tvoria viac než štyri pätiny pracovnej sily. Výrazne mužské odvetvie je stavebníctvo, kde v roku 2018 pracovalo necelých 7% žien, dokonca menej, ako v “ťažbe a dobíjaní”, kde pracovalo 13% žien. Pomerne vyrovnané zastúpenie je zaznamenané v realitnom sektore (48,17% žien). Ženy majú v porovnaní s mužmi menšie zastúpenie vo vysoko príjmových odvetviach aj v riadiacich pozíciách, ide teda o horizontálne aj vertikálne znevýhodnenie vzhľadom na platové ohodnotenie.


To, že slovenské ženy zarábajú menej ako muži sme vám priniesli už v našom poslednom príspevku (meranom priemernou hrubou mesačnou mzdou, podľa dát z roku 2019). Vo veku medzi 35-49 rokov to môže byť viac ako štvrtinu. Preto je namieste urobiť viac, než len pripraviť osvetovú kampaň. A to najmä v sektoroch, ktoré sú dominantne zastúpené ženami, a zároveň platené v pomere k ostatným sektorom výrazno horšie.


Ministerstvo sa rozhodlo, že v sadu opatrení a riešení pre rovnosť v odmeňovaní navrhne až v roku 2023. Dnes sa ich teda nedozvieme. Do roku 2023 má ambíciu problematiku len právne analyzovať. V marci 2020 Európska komisia však vydala pozičný dokument, v ktorom už takúto právnu analýzu urobila. Zároveň pomenovala aj problémy, ktoré s tým súvisia.


Slovenská republika patrí do skupiny krajín, v ktorých medzi významné problémy patrí práve transparentnosť pri odmeňovaní a vymáhanie práv v pracovno-právnych sporoch. Ministerstvo plánuje pravidelne monitorovať dodržiavanie zásady rovnosti v odmeňovaní. Ako, to sa už však nedoziveme. Prostredníctvom osvetovej kampane chce informovať ženy o ich právach, tak aby neboli platovo diskriminované. Ale zároveň aj to, ako svoje práva vymôcť, pokiašľ im bolo ukrivdené.


Na druhej strane plne podporujeme opatrenie, ktoré pri aktívnych opatreniach na trhu práce bude venovať zvýšenú pozornosť znevýhodneným uchádzačkám o zamestnanie. V tejto oblasti však ministerstvo plánuje len vyhodnotiť len už realizované aktivity. My však navrhujeme, aby na základe týchto dát boli navrhnuté aj podporné opatrenia tak, aby sme ženy, ktoré sú nezamestnané viac ako rok dostali šancu na návrat späť.


V súlade s odporúčaniami Európskej komisie, skutočné zotavenie ekonomiky musí byť inkluzívne, a to i preto, že práve koronakríza poskytuje priestor na zmenu. Sám Plán obnovy predstavuje priestor pre túto tému, a to z dôvodu realizácií reforiem. Neobmedzujme sa preto len na tému dlhodobej starostlivosti.

  1. Zelená ekonomika je prierezovou témou, preto “zelené investície” by mali nemali byť obmedzené najmä na zatepľovanie budov, ale napr. aj do “zelených investícií” v sociálnych službách, zdravotníctve, či vzdelávaní. Tam, kde je zastúpenie žien vo výraznej väčšine.

  2. Rovnako tak aj výrazné investície do digitálnych zdručností. A to najmä podporou dievčat v štúdiu v technických odborov, či IT. Dnes je v EÚ stále len 41% technických špecialistiek a vedkýň.

  3. Do vzdelávania mladých dievčat a chlapcov je potrebné zahrnúť prvky rodovej rovnosti, a teda minimálne do kurikula náuky o spoločnosti zahrnúť aj príklady úspešných žien. Veď tento rok získali Nobelovu cenu za chémiu dve ženy.

  4. Zvýšiť transparentnosť v zverejňovaní platových rozdielov medzi mužmi a ženami - nielen vo verejnom sektore, ale aj súkromnom, či neziskovom. Je potrebné zahrnúť priemernú hrubú mesačnú mzdu podľa pohlavia a veku ako povinný údaj napr. do poznámok účtovných závierok, resp. výročných správ firiem a organizácií.

  5. Zverejňovať inzeráty na výber riaditeľov, resp. riaditeliek v rodovo vyváženom jazyku (zahrnutím oboch foriem). Nevytvárajme predsudky tam, kde nemajú čo hľadať.

  6. Podporme finančne zamestnávateľov, ktorí zamestávajú ženy na čiastočný úväzok, či zdieľané miesto, či už priamo finančnou kompenzáciou, alebo daňovou úľavou. Tým podporíme skorší návrat žien do zamestnania (tých, ktoré chcú), a zároveň bude možné pomaly odbúravať predsudky spoločnosti.

  7. Zaveďme audity odmeňovania do spoločností, pravidelne kontrolujme odmeňovaciu politiku spoločností, čím sa postupne zamedzí prípadom platovej diskriminácie žien.

Samozrejme do tejto oblasti patria aj opatrenia, ktoré súvisia aj so zosúlaďovaním pracovného, rodinného a súkromného života. Týmto opatreniam sa však budeme venovať separátne až v ďalšom blogu, lebo si zaslúži svoju vlastnú pozornosť.


185 views0 comments
bottom of page