top of page

WORK-LIFE BALANCE SI ZASLÚŽI OVEĽA VAČŠIU POZORNOSŤ MINISTERSTVA...

Koronakríza podiel neplatenej práce ešte znásobila. Ministerstvo by malo kapitole o skĺbení pracovného, rodinného a súkromného života venovať oveľa viac pozornosti a konečne zaviesť flexibilný rodičovský príspevok. Podiel žien pracujúcich na skrátený uväzok je alarmujúci, výrazne zaostávame za vyspelými krajinami OECD.

Skĺbenie pracovného, rodinného a súkromného života sa stalo práve počas koronakrízy témou, ktorá si zaslúži našu pozornosť. Odkryla najmä vysoký podiel neplatenej práce, ktorú poväčšine vykonávajú v domácnosti ženy. Koronakríza ju však ešte znásobila. Aj posledný COVID-19 Global Gender Response Tracker poodhalil, že hoci sa do starostlivosti o domácnosť zapájajú aj ženy a muži, podiel práce žien sa vo všetkých meraných kategóriách ešte viac zvýraznil. A to, či už ide o starostlivosť o členov rodiny, vzdelávanie detí, ich zábavu, či čítanie kníh, ale aj poskytovanie emocionálnej podpory pre dospelých členov rodiny - partnerov, starých rodičov, priateľov, či priateľky.


Zdroj: Whose time to care?Unpaid care and domestic work during COVID 19, UN WOMEN, December 2020

Ale poďme späť na Slovensko. Slovenské domácnosti zažívajú pod rúškom koronakrízy výraznejší nápor na všetky oblasti - pracovný, súkromný aj rodinný život. Opakované zmeny opatrení, ktoré prichádzajú bez prípravy častokrát zmätočne a zo dňa na deň, majú vplyv nielen na atmosféru v domácnostiach, ale aj na deľbu práce. Rodiny improvizujú tak, aby zvládali nielen pracovné povinnosti, ale aj starostlivosť o členov rodiny, zvieracích miláčikov, či deti. Pribudla nová aktivita neplatenej práce - vzdelávanie detí. Deti 2. stupňa základných a stredných škôl sú takmer nepretržite na dištančnom vzdelávaní, deti prvého stupňa od januára 2021. Práve preto je potrebné tejto téme venovať oveľa väčšiu pozornosť do roku 2025. Akýkoľvek sociálny kontakt, starostlivosť o domácnosť, vzdelávanie, ale aj práca sa zrazu vykonáva z domu. Mení to nielen priority, ale aj vzťahy, či celkové fungovanie. Predstavuje to nielen nápor na členov rodiny, digitálne vybavenie domácností, či výdavky na prevádzku.


No práve koronakríza môže poskytnúť priestor na zmenu. Nebojme sa toho a vytvorme z krízy príležitosť. Ženy v tejto dobe čelia dvojitému bremenu - jednak sa snažia udržať si svoju prácu a zdroj príjmov, ale aj zachovať stabilitu domácnosti a vyrovnať sa so zvýšenou mierou neplatenej práce. A hoci podiel neplatenej práce je častokrát prehliadaný a neviditeľný, má svoju hodnotu.

A hoci všetky krajiny po celom svete začali prijímať ekonomické aj sociálne opatrenia proti zásahu koronakrízy, len minimum z nich rieši problémy domácností, nebodaj konkrétne žien. Celkovo 206 krajín a teritórií po celom svete prijalo spolu 1813 opatrení. Avšak len 85 krajín prijalo opatrenia, ktoré smerovali k podpore udržateľnosti príjmu žien a len 60 krajín prijalo opatrenia na podporu neplatenej práce. Slovenská republika prijala na boj s pandémiou celkovo 8 opatrení, z toho rodovo citlivé boli len 2 - a to pandemická OČR a PN a príspevok na udržanie chodu materských škôlok. Žiadne z prijatých opatrení slovenskou vládou nesmerovali k udržateľnosti príjmu žien, či boju voči násiliu páchanom na ženách.


COVID-19 Global Gender Response Tracker - opatrenia za Slovenskú republiku

No a preto sme prebehli Akčný plán a stratgégiu ministerstva do roku 2025. To konečne vo svojej stratégii, že "súčasný ekonomický a sociálny systém tak de facto znevýhodňuje ženy, ktoré výchovou detí prinášajú dlhodobé a významné vklady do ľudského kapitálu spoločnosti a umožňujú tak dlhodobú stabilitu sociálneho systému". Zároveň uvádza, že má v pláne garantovať právny nárok na miesto v škôlke od roku 2024 pre každé dieťa od 3 rokov a poskytovať obedy zadarmo. Avšak na takúto garanciu miesta v súčasnosti kapacity nie sú a obedy zadarmo len v decembri 2020 vláda zrušila. Z Akčného plánu sa dozvieme, že verejná doprava pre rodičov s deťmi do 3 rokov bude od roku 2030, že do roku 2023 pripraví ministerstvo ďalšiu koncepciu zosúlaďovania pracovného, rodinného a súkromného života. Rovnako tak v roku 2023 by sme sa mali dozvedieť hodnotu neplatenej práce na Slovensku, ktorú predstaví ďalšia analýza. Konkrétnych riešení v rokoch 2021-2025 v tejto téme mnoho nebude.


A PRETO MY @zemy2020 MINISTERSTVU ODPORÚČAME:

- Zaviesť flexibilný rodičovský príspevok tak, aby žena rozhodovala o dĺžke poberania príspevku do veku 3 rokov dieťaťa. Ak rozhodne vráťiť do práce skôr, príspevok sa primerane navýši a obdobie sa alikvotne skráti. Poskytne jej to napr. dodatočný zdroj príjmu pre transfer do práce, ale aj napr. na zaplatenie hypotéky. Buďme konečne odvážni!

- Možnosť návratu na skrátený uväzok zo strany zamestnávateľa, a to nielen na papieri, ale aj v realite. Finančná podpora zamestnávateľov, ktorí takýto druh úväzku ženám ponúknu a aj reálne dodržiavajú od určitého % žien zamestnaných na takýto úväzok.

- Zmysluplná osvetová kampaň pre kariérne poradenstvo pre ženy vracajúce sa na trh práce po materskej resp. rodičovskej dovolenke.

- Flexibilný pracovný čas - možnosť pracovať aj pred, resp. po skončení pracovných hodín pre ukončenie pracovných povinností, prípadne nahradiť prácu z kancelárie prácou z domu po vzájomnej dohode so zamestnávateľom. Áno, ešte stále táto kultúra nie je štandardom na mnohých pracoviskách.

- Navýšiť počet dní na home - office mesačne za štandarných podmienok (mimo koronakrízy).

- Umožniť rodičom ťažko zdravotne postihnutých detí, ale aj opatrovníkom starých a chorých ludí pracovať z domu, pokiaľ to typ zamestnania umožňuje.

- Zvýšiť príspevok starostlivosti o dieťa z dnešných 280 eur na "motivačnú úroveň", nakoľko rodičovský príspevok sa dnes pre pracujúcich rodičov pohybuje na úrovni 370 eur mesačne.

- Rovnako tak odporúčame reformu dlhodobej zdravotno-sociálnej starostlivosti, ktorá sa však už z prezentovaných obmedzených informácií do Plánu obnovy dostala. Poukazujeme však na fakt, že nech sa táto reforma realizuje z pohľadu pacienta a nie systému ako takého.

A preto vyzývame ministerstvo ku konkrétnym opatreniam, ktoré majú ženy v koronakríze odbremeniť, prípadne ich finančne motivovať. Koncepcii máme mnoho, potrebujeme však konkrétne riešenia.

289 views0 comments
bottom of page